пʼятниця, 7 вересня 2012 р.

Виборчі кампанії учнівського самоврядування


Методичні рекомендації щодо організації виборчої кампанії органів учнівського самоврядування

Вересень-жовтень – пора проведення виборчих кампаній в органах учнівського самоврядування: обласного, районного (міського) рівня та рівня навчальних закладів. Основні методичні рекомендації та технологічні моменти, алгоритми роботи співпадають. Тому сьогодні ми подаємо їх для використання у роботі виборчих комісій органів учнівського самоврядування.
Виборчі кампанії можна провести під час роботи шкільного табору при умові, що в роботі табору беруть участь всі учні школи.
Організацією виборів займається:
Виборча комісія, яка 
                           * сприяє проведенню виборчої кампанії депутатів; 
                           *   організовує і проводить вибори;
                           * забезпечує необхідними методичними та нормативно-правовими матеріалами з питань організації та проведення виборчої кампанії до органів учнівського самоврядування;
                           * готує та проводить навчальні тренінги для депутатів з     питань організації і проведення виборчої кампанії;
                           * висвітлює дану роботу в засобах масової інформації;
                      * передає по завершенню роботи комісії всі матеріали мандатній комісії для подальшої роботи.
Мандатна комісія, яка  
* реєструє усіх депутатів ради школи;
* видає кожному депутатові ради відповідне посвідчення;
* проводить просвітницьку роботу серед дітей-депутатів щодо їх прав та обов'язків;
*  веде ділову документацію;
* формує банк ділових паперів та слідкує за його збереженням, поповненням та веденням відповідно до вимог чинного законодавства, правил ведення ділових паперів.
         Учні мріють про такий склад шкільного уряду, який зможе організувати цікаве і творче життя. А щоб обрати потрібних людей, треба гарно організувати вибори. Тому  оргкомітет наперед повідомляє всіх зацікавлених осіб: по одному представнику з кожного класу  (5-11 кл.), які мають право голосу за дорученням класу і потенційні кандидати. Кількість висунутих кандидатур не обмежується. Під час виборів кожен виборець має один голос. Усі голоси є рівними. Усі кандидати зобов’язані представити себе і свої плани, але вони повинні погодитися на висунення їхньої кандидатури. Вибори голови шкільного уряду відбуваються шляхом таємного голосування через бюлетені, керуючись «Положенням про вибори». Для цього створюється виборча комісія яка обробляє заповнені бюлетені: хто отримав найбільшу кількість голосів – стає головою, меншу кількість – заступником.

Організація виборчої кампанії

За матеріалами методичного посібника Т.М.Доценко
«Організація роботи комісій органів самоврядування
 дітей та учнівської молоді».

Положення про вибори керівного складу  (шкільної) обласної ради дітей
Розділ 1. Загальні положення
Ст.1. Вибори вільні, незалежні, загальні. Проводяться шля­хом таємного голосування.
1.1.  Право голосу на виборах мають представники  школи (район­них, міських рад, дитячих громадських організацій, члени обласної ради).
1.2.  Головою (шкільної) обласної ради дітей, головою окремої комісії може бути обраний депутат обласної ради дітей, який має досвід роботи в дитячому самоврядуванні не мен­ше одного року.

Ст.2. Організація і проведення виборів здійснюється на ос­нові Конституції України, Закону про вибори.

Розділ 2. Порядок, строки проведення, організація виборів
Ст.3. Види виборів та порядок їх призначення.
3.1.  Вибори можуть бути черговими або позачерговими.
3.2.  Вибори голови та голів комісій (шкільної) обласної ради дітей призначаються радою лідерів на кінець жовтня кож­ного року.

Ст.4. Організація виборів. Виборчі органи.
4.1.  На час виборів створюється виборча комісія, до якої входять: голова виборчої комісії і четверо членів комісії.
4.2.  Виборча комісія утворюється не пізніше, як за 15 днів до дня проведення виборів голови та членів комісії об­ласної ради дітей.

Розділ 3. Висунення та реєстрація кандидатів на посаду голови та голів комісій (шкільної) обласної ради дітей
Ст.5. Висунення кандидатів на посаду голови та голів комісій (шкільної)  обласної ради дітей.
5.1.  Право пропонувати кандидата на посаду голови та голів комісій (шкільної) обласної ради дітей належить раді лі­дерів, членам (шкільного колективу учнів) обласної ради дітей при умові, що особа, яку висувають, дала на це згоду.
5.2.  Висунення претендентів відбувається не пізніше, як за два тижні до дня проведення виборів.

Ст.6. Порядок реєстрації кандидатів на посаду голови та голів комісій (шкільної) обласної ради дітей, зняття кандидатур з ба­лотування.
6.1. Документи, які повинні подати претенденти в канди­дати на посаду голови та голів комісій (шкільної)  обласної ради дітей:
заява про бажання балотуватися на посаду голови (шкільної) обласної ради дітей чи голови окремої комісії;
передвиборча програма кандидата.
6.2.  Заяви та передвиборчу програму претенденти пода­ють до виборчої комісії.
6.3.  Кандидатура на посаду голови (шкільної) обласної ради дітей та голови комісії може бути знята за бажанням особи, що балотується, або за рішенням виборчої комісії в разі порушення особою цього положення.

Розділ 4. Передвиборча агітація
Ст.7. Форми і засоби передвиборчої агітації.
7.1. Передвиборча агітація може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать закону України.
7.2.  Кандидати на посаду голови обласної ради дітей та голів комісій мають рівне право у використанні за­собів масової інформації.
7.3.  Агітація припиняється за 1 день до виборів. У день ви­борів забороняється будь-яка агітація.

Ст.8. Довірені особи кандидата на посаду голови (шкільної) обласної ра­ди дітей та голів комісій.
8.1.  Кандидати можуть мати не більше трьох довірених осіб з числа членів школи/обласної ради дітей.
8.2.  Повноваження довірених осіб починаються з дня початку виборчої кампанії, закінчуються після оголо­шення результатів виборів.
8.3.  Довірені особи проводять агітацію, спостерігають за виборами, представляють кандидата у виборчій ко­місії.

Розділ 5. Голосування
Ст.9. Час і місце голосування.
9.1.  Голосування проводиться в день виборів чи в день повторного голосування.
9.2.  Про час і місце голосування виборча комісія сповіщає виборцям не пізніше, як за 3 дні до дня виборів.

Ст.10. Виборчий бюлетень.
10.1. Виборчий бюлетень має містити назву органу, до яко­го відбуваються вибори.
10.2. До бюлетеня для голосування вносяться в алфавітно­му порядку прізвища, імена, по батькові кандидатів із зазначенням району (міста), місця навчання, класу.

Ст. 11. Організація і порядок голосування.
11.1. Кожен виборець повинен мати документ, що засвід­чує особу виборця.
11.2. Кожен виборець голосує особисто. Голосування за ін­ших осіб не допускається.
11.3. У бюлетені для голосування виборець робить познач­ку у квадраті навпроти прізвища того кандидата, за якого він голосує.
11.4. Виборець може голосувати тільки за одного канди­дата. У разі непідтримання жодного з кандидатів ро­бить позначку навпроти слів «не підтримую жодного кандидата».

    Розділ 6. Підрахунок голосів і визначення результатів виборів
Ст.12. Порядок підрахунку голосів.
12.1. Підрахунок голосів здійснюється членами виборчої комісії на її засіданні.
12.2. Під час підрахунку голосів ніхто не має права роби­ти будь-які позначки, записи на бюлетенях для голо­сування.

Ст.13. Встановлення результатів виборів.
13.1. Обраним вважається той кандидат на посаду голо­ви (шкільної)  обласної ради дітей, голови окремої комісії, який одержав більшість голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів.
13.2. Якщо найбільшу і однакову кількість голосів набра­ли два та більше кандидатів, то проводиться повтор­не голосування, яке відбувається не пізніше, як у тиж­невий термін після загальних виборів з додержанням вимог цього Положення.

Ст.14. Оголошення підсумків виборів.
14.1. Підсумки виборів повідомляються не пізніше, ніж на третій день після проведення голосування.

Ст.15. Визначення виборів недійсними.
Ст.15.1. Виборча комісія може вважати вибори недійсними,
якщо в ході їх проведення або підрахунку голосів мали міс­це порушення даного Положення, статуту, що вплинули на підсумки виборів.

Розділ 7. Про спостерігачів
Ст.16. Спостерігачами на виборах можуть бути представни­ки районних, міських рад дітей, діючих громадських ор­ганізацій, об'єднань, що є членами обласної ради дітей.

Розділ 8. Про заступників голови (шкільної) обласної ради дітей та голови комісій
Ст.17. Заступниками голови призначаються ті особи, які на­брали меншу кількість голосів, ніж голова, але більшу, ніж інші кандидати.

Алгоритм діяльності виборчої комісії
1. Виборча комісія проводить своє засідання, на якому роз­поділяють доручення між членами комісії:
•   прийом заяв та передвиборчих програм кандидатів;
•   організація і контроль ведення передвиборчої агітації;
•   підготовка бюлетенів, списків виборців, протоколів, ви­борчої дільниці;
в просвітницька робота з кандидатами та їх довіреними
особами; є підготовка і проведення передвиборчих дебатів;
запрошення спостерігачів та представників засобів ма­сової інформації органу самоврядування дітей та уч­нівської молоді;
•   проведення виборів;
•   підрахунок голосів та оголошення результатів.
2.   Організація прийому заяв та передвиборчих програм.
•   Оголошення місця і часу прийому заяв та передвибор­чих програм від кандидатів членами виборчої комісії.
•   Проведення кількох консультпунктів для кандидатів на тему: «Як писати передвиборчу програму».
3.  Розміщення на дошці оголошень переліку обов’язків голови органу дитячого самоврядування та голів комісій, вимо­ги до їх умінь і навичок; орієнтовної програми діяльності кожної комісії.
4.  Проведення кількох консупьтпунктів для кандидатів та їх довірених осіб з питань організації виборчої агітації.
5.  Вирішення організаційних питань та контроль за ходом кампанії.

6.  Організація виступів кандидатів перед виборцями.

Це можуть бути зустрічі з окремими кандидатами та про­ведення загальних зустрічей з виборцями (оголошення своїх передвиборчій, програм, відповіді на запитання виборців, пе­редвиборчі дебати):
•   кандидатів на посади голів комісій;
•  кандидатів на посади голови органу учнівського само­врядування;
кандидатів у депутати вищого (обласного, всеукраїнсь­кого) органу самоврядування дітей та учнівської молоді.
Добре, коли такі зустрічі спочатку проходять у формі пре­зентації передвиборчих програм, а потім, ближче до виборів, можна провести передвиборчі дебати. Усі заходи виборчої кампанії потрібно проводити окремо між кандидатами кож­ного напряму, тобто між кандидатами на посаду голів ко­місій, на посаду голови органу самоврядування дітей.

7. Вибори проводяться відповідно до «Положення про вибо­ри керівного складу».
Деякі організаційні моменти проведення виборів:
підготувати  виборчу дільницю  потрібно  заздалегідь, продумати, як можна організувати кілька кабінок для голосування;
•   робочий стіл виборчої комісії слід розмістити ближче до входу в кімнату, де відбуваються вибори, виборча урна має знаходитися посередині кімнати, біля неї постійно чергує один із членів виборчої комісії;
•   виборчу урну можна взяти на тимчасове користування у регіональному відділенні Комітету виборців України;
•   спостерігачі можуть розміститися на стільцях біля віль­них стін кімнати. Вони не повинні заважати роботі ви­борчої комісії та виборцям, які заповнюють бюлетені;
•   перед початком роботи виборчої дільниці голова вибор­чої комісії повинен показати усім присутнім виборцям та спостерігачам виборчу урну, щоб усі переконалися, що вона пуста, і опечатати її;
•   члени виборчої комісії голосують останніми, після чого в усіх бюлетенях, що залишилися, надривається верхній
куточок, і вони вже вважаються недійсними;
•   підрахунок голосів можна починати відразу у присут­ності спостерігачів та довірених осіб кандидатів;
•  по закінченні підрахунку заповнюються відповідні про­токоли;
•   оголошуються результати виборів.

Прізвища переможців виборчої кампанії можуть бути ого­лошені на загальних зборах чи засіданні сесії, у випуску ін­формаційного бюлетеню, на сторінках газети. Для підняття іміджу своєї організації обов'язково повинна вийти стаття у місцевих засобах масової інформації про хід та результати виборів до дитячих органів самоврядування.
У передвиборчих програмах кожного кандидата є бага­то цікавих ідей та пропозицій, як їх реалізувати. Тому необ­хідно зібрати круглий стіл за участю усіх учасників вибор­чої кампанії і запропонувати тим, хто набрав найбільшу кіль­кість голосів на дану посаду (за винятком переможця), стати заступником (голови ради дітей чи голів комісій, у списках яких вони балотувалися). А іншим стати консультантами чи відповідальними за певні проекти, які вони пропонували у своїх передвиборчих програмах.
Тобто вибори це перемога одного серед інших. Але це не означає, що ті, хто не переміг цього разу, повинні відійти від роботи. Координатору та організаційному комітету потріб­но спрацювати так, щоб жоден учасник виборів не залишив­ся поза діяльністю органу самоврядування дітей та учнівсь­кої молоді.
Методом індивідуального підходу цим дітям потрібно да­ти можливість показати свої здібності і довести на практиці, що вони гідні займати дану посаду. Це і буде їх передвибор­чою агітацією на наступні вибори, але вже не просто словес­ною, а реальними справами. І починати роботу потрібно не­гайно ж, не відкладаючи на потім.
Тож схема роботи виборчої комісії коротко може вигляда­ти так:
Виборча комісія:
•   формує списки виборців;
•   встановлює форму виборчого бюлетеня;
•   проводить реєстрацію кандидатів;
•   організовує виборчу кампанію;
•   оголошує результати виборів.
Підготовка виборчої дільниці:
•   столи для виборчої комісії;
•   кабінки для голосування;
•  урна (скринька) для голосування;
•   підготовка списків, бюлетенів, протоколів, ін.
Початок голосування:
•   чітко у визначений час;
•   демонстрація урни, опечатування;
•   видача бюлетенів.
Закінчення голосування:
•   опечатування урни; є процес голосування;
•   знищення зайвих бюлетенів;
•   розпечатування урни;
•   сортування бюлетенів;
•   підрахунок голосів.
Оформлення необхідної документації: заповнення про­токолів відповідно до кількості бюлетенів на одного виборця.
Оголошення результатів виборів

Передвиборча агітація
Передвиборча агітація направлена на те, щоб виборці дізналися більше про кандидата, його вміння, навички, мож­ливості, прагнення, пропозиції, розуміння актуальних про­блем життя і діяльності колективу та шляхів їх вирішення. Агітувати може як сам кандидат, так і його довірені особи.
Самоагітацію використовують під час:
•   дебатів;
•   зустрічей із виборцями;
•   прес-конференцій;
•   виступів на святах, конкурсах, фестивалях; виступів на радіо чи телебаченні.
Агітацію проводять:
•   під час різноманітних свят, шоу-програм, фестивалів чи акцій;
у статтях газет;
за допомогою листівок, буклетів, плакатів тощо.

Передвиборча програма
Передвиборча програма є своєрідною візитною карткою кандидата. Вона має бути зрозумілою і переконливою, тому написана повинна бути простою мовою (але не примітивною). При оголошенні програми її краще розповідати, а не читати, до того ж не буде зайвим побажання успіху опонентам.
План написання передвиборчої програми
Про себе:
•   автобіографія;
•   життєве кредо;
•   ставлення до людей;
•   досвід діяльності;
•   захоплення.
Плани на майбутнє:
•   конкретні дії;
•   механізм їх реалізації;
•   конкретні або орієнтовні дати виконання пунктів про­грами;
•   налагодження партнерських зв'язків.
Командна робота:
•   плани щодо створення або підтримання цілісності ко­манди;
•   психологічний клімат у команді.
Мотиваційні моменти:
•   свої сильні риси;
•   порядність, тактовність під час виступу.

Передвиборчі дебати
(сценарій проведення)
Мета: дати можливість кожному кандидату познайоми­ти виборців зі своєю програмою та планами щодо її реалі­зації, виборцям можливість поставити питання усім кан­дидатам.

Ведучий постійно слідкує за часом, попереджає будь-які конфліктні ситуації.

Вимоги до ведучого:
•   уміння спілкуватися з аудиторією;
•   уміння тримати темпоритм;
•   володіння мовою;
•   швидка реакція на ситуації, що можуть трапитися під час дебатів;
•   нейтральність по відношенню до кандидатів;
•   порядність, чесність, доброзичливість, тактовність.
Хід дебатів
1.  Привітання ведучого.
2.  Представлення кандидатів.
3.  Оголошення передвиборчих програм (по 2 хвилини).
4.  Запитання від виборців (перші три запитання на від­повідь по 1 хвилині; наступні три запитання по 30 секунд; останні три запитання по 10 секунд).
5.  Запитання кандидатів один до одного (кількість запитань залежить від регламенту (по 10 секунд на відповідь).
6.  Запитання ведучого до кандидатів (по 15 секунд на від­повідь).
7.  Підведення підсумків дебатів.

Запитання за змістом поділяються на:
о  ситуаційні;
о  по передвиборчій програмі;
о  провокаційні.

Загальні правила:
•   уникати образливих, принижуючих, звинувачувальних запитань;
•   дотримуватись регламенту;
•  працювати чесно, порядно, без брудних технологій;
•  пам'ятати про правила публічного виступу.

Звіт про роботу органів самоврядування дітей та учнівської молоді

Одним із завдань діяльності обласного органу самовряду­вання дітей та учнівської молоді є сприяння розвитку район­них та міських органів дитячого самоврядування. Для вико­нання цього завдання потрібні статистичні дані по регіонах та області в цілому, адреси кращого досвіду, інформація про кількість та результативність реалізованих програм та проек­тів, перелік проблемних питань щодо організації роботи ди­тячого самоврядування.
Також з метою отримання необхідної інформації чи кон­сультації повинні бути контактні телефони чи адреси елек­тронної пошти координатора та дітей-лідерів районного чи міського органу дитячого самоврядування.
З метою формування вищевказаної інформаційної бази даних доцільно використати такий перелік питань:
___________________________________________________________
(назва органу самоврядування дітей та учнівської молоді)
за період __  ________________ 201_ р.- ___ ______________ 201_ р.


1.Прізвище, ім'я, по батькові голови органу самоврядування дітей та учнівської молоді. Місце навчання, клас, контакт­ні телефони, адреса електронної пошти.
2.  Прізвище, ім'я, по батькові координатора дитячого само­врядування. Місце роботи, посада, контактні телефони, адреса електронної пошти.
3.  Діючі програми та проекти. Короткий опис основних за­ходів, що відбулися.
4.  Прізвище, ім'я, по батькові голови комісії партнерства. Місце навчання, клас, контактні телефони, адреса елект­ронної пошти.
5.  Налагоджені партнерські зв'язки; зміст співпраці; заходи, проведені спільно з:
•   органами місцевого самоврядування;
•   відділами (управліннями) районної державної адмініст­рації;
•   районною (міською) асоціацією батьківської громадсь­кості;
•   громадськими організаціями;
•   засобами масової інформації;
•   органами дитячого самоврядування інших регіонів об­ласті, України, зарубіжжя.
6.  Прізвище, ім'я, по батькові голови комісії захисту прав дітей. Місце навчання, клас, контактні телефони, адреса електронної пошти.
7.  Проведена робота. Цікаві ідеї, заходи даного напряму діяльності, проведені у навчальних закладах району (міс­та). Контактні телефони та прізвища організаторів даних заходів.
Прізвище, ім'я, по батькові голови комісії загальної та по­зашкільної освіти. Місце навчання, клас, контактні теле­фони, адреса електронної пошти.
9.   Проведена робота. Цікаві ідеї, заходи даного напряму діяль­ності, проведені у навчальних закладах району (міста). Кон­тактні телефони та прізвища організаторів даних заходів.
10. Прізвище, ім'я, по батькові голови комісії спорту та здо­рового способу життя. Місце навчання, клас, контактні телефони, адреса електронної пошти.
11.  Проведена робота. Цікаві ідеї, заходи даного напряму діяль­ності, проведені у навчальних закладах району (міста). Кон­тактні телефони та прізвища організаторів даних заходів.
12. Прізвище, ім'я, по-батькові голови комісії екології та краєзнавства. Місце навчання, клас, контактні телефони, адреса електронної пошти.
13. Проведена робота. Цікаві ідеї, заходи даного напряму діяль­ності, проведені у навчальних закладах району (міста). Кон­тактні телефони та прізвища організаторів даних заходів.
14. Прізвище, ім'я, по батькові голови комісії по роботі з дітьми молодшого шкільного віку. Місце навчання, клас, контактні телефони, адреса електронної пошти.
15. Проведена робота. Цікаві ідеї, заходи даного напряму діяльності, проведені у навчальних закладах району (міс­та). Контактні телефони та прізвища організаторів даних заходів.
16. Прізвище, ім'я, по батькові голови комісії культури та дозвілля. Місце навчання, клас, контактні телефони, адре­са електронної пошти.
17. Проведена робота. Цікаві ідеї, заходи даного напряму діяльності, проведені у навчальних закладах району (міс­та). Контактні телефони та прізвища організаторів даних заходів.
18. Прізвище, ім'я, по батькові голови комісії преси та інфор­мації. Місце навчання, клас, контактні телефони, адреса електронної пошти.
19. Проведена робота. Цікаві ідеї, заходи даного напряму діяльності, проведені у навчальних закладах району (міс­та). Контактні телефони та прізвища організаторів даних заходів.
20. Навчання дітей-лідерів:
гурток «__________» на базі___________;
•  прізвище, ім'я, по батькові керівника гуртка, контактні телефони;
проведення Школи лідерів (коротка інформація);
•  плани щодо організації інших форм навчання дітей-лідерів.
21. Кращий досвід роботи учнівського самоврядування на­вчальних закладів району (міста), назва органу учнівсько­го самоврядування навчального закладу, контактні теле­фони.
22. Наявні та працюючі веб-сайти, електронні адреси на­вчальних закладів району (міста).
23. Методичні рекомендації щодо організації роботи органів самоврядування дітей та учнівської молоді. Контактні адреси авторів.
24. Три-чотири основні проблемні питання організації робо­ти районного (міського) органу самоврядування дітей та учнівської молоді.
Додаток 5
фірмовий бланкдо Статуту
Новоселицької районної ради
учнівського самоврядування
Положення
про вибори до адміністрації
Новоселицької районної ради учнівського самоврядування
1.     Загальні положення.
1.1.   Вибори до адміністрації НРРУС відбуваються шляхом таємного голосування членами осередків учнівського самоврядування району;
1.2.   Під час проведення виборів до адміністрації обираються голова ради та двоє заступників голови ради;
2.     Організація виборів.
2.1.   Перед оголошенням про початок передвиборчої кампанії з числа представників осередків учнівського самоврядування району створюється тимчасовий виборчий комітет;
2.2.   Виборчий комітет складає та затверджує список кандидатів на пост голови ради та заступників голови ради, що висунуті осередками самоврядування закладів освіти району або шляхом самовисунення;
2.3.   Виборчий комітет складає список виборців, які запрошуються до голосування під час виборів;
2.4.   Виборчий комітет оголошує про початок передвиборчої кампанії та призначає день проведення виборів;
3.     Передвиборча кампанія.
3.1.   Під час проведення передвиборчої кампанії кожен з кандидатів презентує власну передвиборчу програму, яку презентують громадськості;
3.2.   Протягом всієї передвиборчої кампанії виборчий комітет організовує та проводить дебати серед всіх кандидатів;
3.3.   Строк проведення передвиборчої кампанії завершується з 1 день до проведення виборів, протягом якого заборонена агітація за будь-якого з кандидатів;
3.4.   Під час підготовки виборчий комітет готує необхідну для голосування кількість виборчих бюлетенів;
4.     Проведення виборів.
4.1.   Перед початком виборчого процесу виборчий комітет котує протокол проведення виборів та протокол підведення підсумків виборів;
4.2.   Перед початком проведення голосування виборчий комітет фіксує у протоколі проведення виборів кількість роздрукованих бюлетенів;
4.3.   Перед початком голосування виборчий комітет, за участю громадських спостерігачів, опечатує виборчі скриньки;
4.4.   Під час голосування, члени виборчого комітету фіксують дані виборців, які з’явилися на виборчу дільницю у відповідному списку виборців, видають бюлетень для голосування під особистий підпис виборців;
4.5.   Під час голосування, члени виборчого комітету фіксують у протоколі кількість розданих бюлетенів, а наприкінці голосування – кількість бюлетенів, які залишилися;
4.6.   Голосування відбувається таємно, у спеціально відведеній кабінці для голосування;
4.7.   Використаний виборцем бюлетень поміщається ним у спеціальну виборчу скриньку;
5.     Підрахунок голосів.
5.1.   По-закінченню голосування виборчий комітет, в присутності громадських спостерігачів, відкриває виборчі скриньки та приступає до підрахунку голосів, фіксуючи дані кожного бюлетеню у протоколі підведення підсумків;
5.2.   Вибори вважаються завершеними ми, якщо за одного з кандидатів проголосувала більшість виборців, яка брала участь у виборах;
5.3.   При різниці між кількостями голосів за декількох кандидатів, яка не перевищує 3% проводиться ІІ етап виборів;
5.4.   По-закінченню підрахунку голосів члени виборчого комітету фіксують всі отримані дані у протоколі підведення підсумків та ставлять у ньому свої особисті підписи, тим самим підтверджуючи, що результати, занесені до протоколу є вірними;
6.     Оприлюднення результатів.
6.1.   Оприлюднення результатів виборів здійснюється членами виборчого комітету на загальних зборах та/або засобами масової інформації;
7.     Прикінцеві положення.
7.1.   Результати виборів можуть бути оскарженими кандидатами у десятиденний термін з моменту оприлюднення результатів;
7.2.   По-закінченню виборів протоколи та виборчі бюлетені передаються до архівної служби ради;
7.3.   Присяга голови НРРУС здійснюється на першому пленарному засіданні або відкритті першої сесії ради.Протокол
проведення виборів голови
Новоселицької районної ради
учнівського самоврядування


Загін
Загальна кількість дітей
З них, що мають право голосу
Присутніх
Відсутніх
Роздано бюлетенів
1

2

3

4

5

6

7

8Разом:Бюлетені:
Всього роздруковано
140
Використано:

Залишок:


Подпись: Члени виборчої комісії:

Томнік В._________________________
Зелінський Д._____________________
Кірілеско А._______________________
Сидор І.__________________________

Спостерігач:
Власов С.А._______________________
Протокол
підрахунку голосів на виборах голови
Новоселицької районної ради
учнівського самоврядуванняВсього дітей

З них, що мають право голосу

Присутніх на момент голосування

Відсутні


ПІДРАХУНОК  ГОЛОСІВ
№ з/п
Прізвище, ім’я

1.      
Ватаман Діана

2.      
Гульпак Валерія

3.      
Данілов Микола

4.      
Жирова Мар’яна

5.      
Катан Ірина

6.      
Каутич Тетяна

7.      
Подорожний Іван

8.      
Чебан Яна


Члени виборчої комісії:

Томнік В._________________________
Зелінський Д._____________________
Кірілеско А._______________________
Сидор І.__________________________

Спостерігач:
Власов С.А._______________________


Немає коментарів:

Дописати коментар